–ентър за езици и интеркултурна комуникациЯ

        –ентърът за езици и интеркултурна комуникациЯ е създаден с решение на ЂкадемичниЯ съвет на ЏловдивскиЯ университет през 1998 година и се ЯвЯвЯ структурно звено на ”илологическиЯ факултет на ЏловдивскиЯ университет.

        ‡адачите на центъра са:
 • —уждоезиково обучение на студентите и преподавателите на ЏловдивскиЯ университет;
 • Ћбучение на чуждестранни студенти и преподаватели по български език;
 • €нтеркултурна ориентациЯ на български и чуждестранни студенти и преподаватели с цел участие в международни образователни програми (…размус, –епус и др.);
 • ђазработка на международни проекти, свързани с изучаването на чужди езици и култури в контекста на интеркултурната комуникациЯ.

  ’екущи проекти:

 • –ентърът за езици и междукултурна комуникациЯ и Ђха моменти, –ентър за междукултурно учене, образование и изследваниЯ организират

  Љак да представЯм себе си

  еднодневен курс за студенти, които се под/готвЯт за участие в програми за международен обмен (…разъм, –епус и др.)

 • Џроект за разширЯване на обучението по италиански език и италианска култура в ЏловдивскиЯ университет <Џаисий •илендарски> финансиран от ‚ъншно министерство на ђепублика €талиЯ
  Љвалификационен курс за преподаватели по италиански език и култура - Џловдив, 9 юли - 13 юли 2007 година

…зикови курсове

‹Ятна школа за обучение по български език и българска култура.

ђъководител на –ентъра: доц. д-р €рина —онгарова
Љ. 316, телефон 359 32 261 241
e-mail: irinatch@uni-plovdiv.bg

Љоординатор на –ентъра: г-жа ‘ветлана Џопчева
Љ. 369, телефон 359 32 261 238
e-mail: spoptcheva@abv.bg